Welkom > Welkom

De Orde van advocaten van Dendermonde is samengesteld uit  circa 600 advocaten dewelken hun beroep uitoefenen in het vroegere gerechtelijk arrondissement Dendermonde.

Het werkgebied van deze Orde is  én één van de uitgestrektste  van Belgie én  één van de belangrijkste qua bevolkingsdichtheid.

De stafhouder

De stafhouder is het hoofd van de Orde. Hij roept haar algemene vergadering en de raad van de Orde bijéén en zit deze voor. ( artikel 447 Gerechtelijk wetboek )

Hij is tevens verantwoordelijk voor de goede werking van de administratieve verplichtingen die de Balie dient te vervullen.

Ik kan hiervoor rekenen op een ervaren team dat bestaat uit twee beslagen administratieve assistenten en een baliejuriste.

Beleidsprioriteiten van de stafhouder

 Ik ben vereerd en fier de stafhouder te mogen zijn van deze Balie.

 - In die hoedanigheid reken ik het tot mijn plicht mij in te zetten voor het behoud van de onafhankelijkheid en zelfstandigheid  van de Dendermondse Balie spijts de niet altijd even doordachte tendens en pogingen in hoofde van de politieke beleidmakers om rechtscolleges , maar ook de Ordes van advocaten, te fuseren in grotere eenheden wat de afstand tussen de burger en het recht nodeloos dreigt te vergroten.

 - Bijkomend en niet in het minst zal ik, wanneer nodig,  tussenkomen teneinde de onafhankelijkheid van de advocaat te vrijwaren en zijn beroepsgeheim  te beschermen.

 - Wanneer tussen een advocaat en de cliënt een conflict rijst, zal ik desgevraagd pogen via bemiddeling dit geschil op te lossen dit in hun beider belang.

 - Mijn grootste bekommernis is weliswaar de toekomst van onze beroepsgroep, wat mijns inziens afhankelijk is van een performantere kwaliteitscontrole en dit vooral bij de instroom naar de advocatuur.  Dat een kwalitatieve selectie zal leiden tot een daling van het kwantum in onze beroepsgroep lijkt mij logisch maar helaas ook noodzakelijk om de leefbaarheid ervan te garanderen. 

 

 

Wim DE BRUYN 

 

 

 

Stafhouder 2017-18